Shin Ultraman (2022) ชิน อุลตร้าแมน ซับไทย

Shin Ultraman (2022) ชิน อุลตร้าแมน ซับไทย

ซับไทย • 16k Views

ในขณะที่ภัยคุกคามของสิ่งมีชีวิตยักษ์ที่ไม่ปรากฏชื่อที่เรียกว่า "S-Class Species" เลวร้ายลงในญี่ปุ่น ยักษ์เงินก็ปรากฏตัวขึ้นจากนอกชั้นบรรยากาศของโลก

ดู Shin Ultraman (2022) ชิน อุลตร้าแมน ซับไทย